Systemem prawa

Systemem prawa nazywamy całokształt obowiązujących w państwie przepisów (z uwzględnieniem podziału na gałęzie) oraz zespół zasadniczych idei przewodnich, na których opiera się ustrój państwa, a także podstawowe idee prawne. Prawo dzieli się na działy zwane gałęziami

W ramach gałęzi wyróżnia się instytucje prawne, czyli węższe zespoły norm dotyczących określonego zagadnienia, np. instytucję rękojmi, najmu, testamentu itp. W prawie polskim wyróżnia się:

– 1) prawo konstytucyjne – zespół norm regulujących podstawy ustrojowe państwa,

– 2) prawo administracyjne – zespół norm regulujących strukturę organów ad-ministracyjnych oraz stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządza- jącej działalności tych organów,

– 3) prawo finansowe – zespół norm regulujących gromadzenie środków pieniężnych przez państwo oraz ich rozdział i wydatkowanie, a także określających tryb działania organów i instytucji finansowych,

– 4) prawo cywilne – zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste między równorzędnymi podmiotami prawa,

– 5) prawo rodzinne – zespół norm regulujących osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami, krewnymi, dziećmi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli,

– 6) prawo pracy – zespół norm regulujących stosunki między pracodawcą a pracownikiem na tle świadczonej pracy,

– 7) prawo karne – zespół norm mówiących, jakie czyny są przestępstwami i ustalających kaiy za te przestępstwa oraz określających ogólne zasady odpowie-dzialności karnej,

– 8) prawo procesowe:

– a) cywilne – zespół norm regulujących tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy i niektóre ich organy oraz rozstrzygania ich właściwości rzeczowej i miejscowej,

– b) karne – zespół norm regulujących tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw karnych przez organy wymiaru sprawiedliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>