Sejm

Obrady Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm bezwzględną większością głosów może uchwalić tajność obrad. Uchwalenie ustawy i podejmowanie innych uchwał jest możliwe tylko wtedy, gdy w posiedzeniu w danym momencie bierze udział co najmniej pewna określona przepisami liczba posłów (quorum). Quorum-jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej

– wynosi połowę ogólnej liczby posłów. Uchwalenie ustawy lub podjęcie uchwały wymaga w zasadzie zwykłej większości głosów (więcej za, niż przeciw – wstrzymujący się od głosu nie wpływają na wynik głosowania). W niektórych sprawach niezbędne jest osiągnięcie bezwzględnej większości głosów (więcej niż połowa biorących udział w głosowaniu popiera projekt). Wreszcie niekiedy przepisy wymagają kwalifikowanej większości głosów (np. 2/3 oddanych głosów). Szczególną odmianą większości jest określona większość głosów ustawowej liczby posłów (460), a nie liczby posłów biorących udział w głosowaniu. Tak jest np. w przypadku uchwały Sejmu o skróceniu kadencji, która wymaga większości 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (art. 98 ust. 3 konstytucji). Szczegółową organizację i tryb pracy Sejmu określa regulamin.

Jednym z ważnych zadań Sejmu jest uchwalenie budżetu państwa. Inicjatywa ustawodawcza w tym zakresie należy wyłącznie do Rady Ministrów. Rząd ma obowiązek przedstawić Sejmowi projekt budżetu najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu, Prezydent może skrócić kadencję Sejmu i zarządzić nowe wybory.

Po zakończeniu roku budżetowego rząd przedstawia Sejmowi sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Sejm po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby Kontroli podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia rządowi absolutorium.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>