Sejm w ustawie określa

Ustawa po uchwaleniu zostaje przekazana do senatu, który w ciągu miesiąca może ją przyjąć, odrzucić lub wnieść do niej poprawki. W dwóch ostatnich przypadkach ustawa wraca do sejmu, który może odrzucić veto senatu bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosujących posłów). Przyjęta przez sejm i senat ustawa trafia do Prezydenta RP. Prezydent może odmówić podpisania ustawy i w ciągu 21 dni zwrócić ją sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Odrzucenie sprzeciwu Prezydenta RP wymaga ponownego jej uchwalenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Po uchwaleniu ustawy Prezydent RP niezwłocznie ją podpisuje. Może też zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP premier zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa może wejść w życie dopiero po jej opublikowaniu w DzU.

Sejm w ustawie określa, od kiedy ustawa lub jej część zacznie obowiązywać. Jest pożądane, a nawet konieczne, aby między ogłoszeniem i wejściem w życie ustawy upłynął pewien okres (tzw. vacatio legis – spoczywanie ustawy) – stwarza to możliwość zapoznania się z postanowieniami aktu normatywnego przed jego wejściem w życie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>