RADA MINISTR�W

Rada Ministr�w (rz�d) jest organem w�adzy wykonawczej, kt�ry na co dzie� kieruje pa�stwem. Rada Ministr�w prowadzi polityk� wewn�trzn� i zagraniczn�. Stoi na czele ca�ego systemu administracji rz�dowej. Do Rady Ministr�w nale�� decyzje we wszystkich sprawach polityki pa�stwa, kt�rych ustawy nie zastrzeg�y dla Prezydenta, albo innego organu administracji pa�stwowej lub samorz�du terytorialnego. W szczeg�lno�ci Rada Ministr�w: 1) zapewnia wykonanie ustaw,

– wydaje rozporz�dzenia, 3) koordynuje i kontroluje prace organ�w administracji rz�dowej, 4) chroni interesy Skarbu Pa�stwa, 5) uchwala projekt bud�etu pa�stwa i kieruje jego wykonaniem, 6) zapewnia bezpiecze�stwo wewn�trzne i zewn�trzne pa�stwa oraz porz�dek publiczny, 7) sprawuje og�lne kierownictwo w dziedzinie stosunk�w z innymi pa�stwami i organizacjami mi�dzynarodowymi,

– zawiera umowy mi�dzynarodowe wymagaj�ce ratyfikacji oraz potwierdza i wypowiada inne umowy, 9) sprawuje og�lne kierownictwo w dziedzinie obronno�ci kraju.

Rada Ministr�w sk�ada si� z Prezesa Rady Ministr�w (premiera) i ministr�w. Ponadto mog� by� powo�ani wiceprezesi Rady Ministr�w, a tak�e przewodnicz�cy okre�lonych przepisami komitet�w (np. komitet integracji europejskiej). Premier i wicepremierzy mog� zarazem sprawowa� funkcje ministr�w. Przedstawicielem rz�du w wojew�dztwie jest wojewoda.

Premier kieruje pracami rz�du i zapewnia realizacj� jego polityki, wydaje rozporz�dzenia, sprawuje nadz�r nad samorz�dem terytorialnym w granicach przewidywanych prawem, jest zwierzchnikiem pracownik�w administracji rz�dowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>