Przestępstwo

Wbrew obiegowemu przekonaniu, nie każdy człowiek popełniający po raz drugi przestępstwo jest recydywistą. Powrót do przestępstwa (recydywa) ma miejsce wówczas, gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności, po odbyciu co najmniej 6 miesięcy tej kary dopuszcza się w ciągu 5 lat ponownie przestępstwa umyślnego, przy czym to nowe przestępstwo jest podobne do poprzedniego.

Do recydywy dochodzi w zasadzie w ramach jednego rodzaju przestępstw (na przykład sprawca poprzednio skazany za kradzież dopuszcza się rozboju lub przywłaszczenia). Recydywistą jest tylko ten, kto popełnia przestępstwo umyślne. Wreszcie o recydywie można mówić tylko pod warunkiem, że kara pozbawienia wolności za poprzednie przestępstwo została wykonana przynajmniej w części wynoszącej 6 miesięcy.

Za recydywistę jest uważany również ten, kto poprzednio był skazany za jakiekolwiek przestępstwo umyślne, odbył co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu kary w całości lub części popełnia umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, dopuszcza się gwałtu, kradzieży z włamaniem lub popełnia inne przestępstwo przeciwko mieniu z użyciem przemocy lub grożąc użyciem przemocy. Sąd traktuje recydywistę surowiej niż zwykłego przestępcę. Wyraża się to w nadzwyczajnym zaostrzeniu kary (art. 64 k.k.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>