Przestępstwa związane z upadłością

Podobny charakter ma przestępstwo polegające na tym, że dłużnik w obliczu grożącej mu niewypłacalności tworzy nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, udaremniając w ten sposób zaspokojenie

swoich wierzycieli (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – art. 301 k.k.). Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności.

Jeszcze innym przeestępstwem związanym z grożącą upadłością lub niewy-płacalnością jest działanie dłużnika na szkodę niektórych wierzycieli w ten sposób, że spłaca on tylko pozostałych (art. 302 k.k.). Kodeks karny przewiduje również kilka dalszych przestępstw związanych z upadłością.

Kilka przestępstw wiąże się z organizowaniem przetargów (wchodzenie w niedozwolone porozumienie, ujawnianie informacji i in.), ze szkodą dla instytucji na rzecz której przetarg jest dokonywany (kara pozbawienia wolności do lat 3 – art. 305 k.k.).

Lichwa polega na tym, że sprawca wyzyskując przymusowe położenie kontrahenta, zawiera z nim umowę nakładającą na niego obowiązek świadczenia oczywiście niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Za lichwę grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 304 k.k.). Do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu ma zastosowanie również kodeks karny skarbowy z 1999 r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>