PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO OBROTOWI GOSPODARCZEMU

Nazwą tą kodeks karny obejmuje grupę przestępstw odnoszących się, ogólnie rzecz biorąc, do działalności gospodarczej. Przestępstwa te, o bardzo zróżnicowanym charakterze, mają tę wspólną cechę, że zakłócają prawidłowy przebieg procesów gospodarczych. Niżej mowa jest o kilku z nich.

Wyrządzenie znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej lub innej jednostce organizacyjnej przez osobę, która na podstawie umowy albo z mocy przepisów prawnych lub decyzji właściwego organu, miała się zajmować jej sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą (np. członek zarządu spółki, makler) – wskutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Do znamion przestępstwa należy więc wyrządzenie znacznej szkody, a także przyczyna jej wyrządzenia, którą jest przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez sprawcę. Kwalifikowanymi odmianami przestępstwa są wyrządzenie szkody w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach. Za przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za jego kwalifikowane odmiany do 8 i 10 lat (art. 296 k.k.).

Posługiwanie się fałszem (fałszywymi albo stwierdzającymi nieprawdę dokumentami lub oświadczeniami) w staraniach o uzyskanie kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, subwencji lub zamówienia publicznego (kara 'pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – art. 297 k.k.).

Przestępstwem jest wyłudzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń przez celowe spowodowanie zdarzenia, z którym wiąże się obowiązek wypłaty takiego odszkodowania, na przykład podpalenie budynku ubezpieczonego od ognia, umyślne rozbicie ubezpieczonego samochodu (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – art. 298 k.k.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>