Przestępstwa przeciwko mieniu

Do tej grupy zaliczamy szereg przestępstw, których przedmiotem jest mienie prywatne. Osobną grupę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu społecznemu, omawiane dalej.

Podstawowymi przestępstwami przeciwko mieniu są: a) kradzież, b) kradzież rozbójnicza, c) rozbój, d) przywłaszczenie, e) oszustwo, f) wymuszenie, g) paserstwo.

Kradzież jest najczęściej występującym przestępstwem przeciwko mieniu. Polega na zabraniu cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Przedmiotem kradzieży może być rzecz ruchoma, posiadająca wartość materialną. Przepis o kradzieży stosuje się również do programu komputerowego, a także energii oraz karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. Do istoty przestępstwa należy też zamiar przywłaszczenia. Jeśli sprawca takiego zamiaru nie ma, czyn nie jest kradzieżą. Szczególną odmianą kradzieży jest kradzież z włamaniem.

Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za kradzież z włamaniem od roku do 10 lat (art. 278 § 1 i art. 279 § 1 k.k.). Jeżeli przedmiotem kradzieży było mienie znacznej wartości lub dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury, sprawcy grozi kara od roku do

10 lat. Gdy sprawca kradzieży dobrowolnie naprawił szkodę lub zwrócił rzecz, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

W przypadku mniejszej wagi sąd może wymierzyć karę pozbawienia wolności do roku, karę ograniczenia wolności lub grzywnę. Jeśli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje tylko na wniosek pokrzywdzonego.

Kradzież rozbójnicza polega na tym, że sprawca po dokonaniu kradzieży używa przemocy lub grozi jej użyciem by zatrzymać zabrane mienie (np. w czasie ucieczki przed pogonią). Jest to więc kwalifikowana odmiana kradzieży, w której najpierw ma miejsce zabór cudzej rzeczy, a później użycie gwałtu (groźby gwałtu), by zatrzymać rzecz lub uniknąć bezpośredniego pościgu. Za kradzież rozbójniczą grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 281 k.k.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>