Prezes Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów nadaje rozporządzeniem Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu statut. Zgodnie ze statutem, w skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

Minister Edukacji Narodowej i Sportu zarządzeniem nadaje Ministerstwu regulamin organizacyjny. Określa on zakres zadań i kompetencje poszczególnych depar-tamentów, biur i stanowisk, skład osobowy komórek organizacyjnych Ministerstwa. Minister ustala również zakres czynności sekretarza i podsekretarzy stanu w Mini-sterstwie. I tak np. podsekretarz stanu zajmujący się oświatą i wychowaniem ma:

– współpracować z Konwentem Wojewodów,

– współpracować z centralną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,

– sprawować nadzór nad kuratorami oświaty,

– sprawować nadzór w ramach działań departamentu kształcenia ogólnego i zawodowego nad: wychowaniem przedszkolnym i kształceniem ogólnym, kształceniem zawodowym i ustawicznym, kształceniem specjalnym oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną, profilaktyką społeczną dzieci i młodzieży, współpracą z organizacjami dziecięcymi i młodzieżowymi, systemem pomocy stypendialnej dla uczniów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>