Praworządność stwarza atmosferę zaufania

Praworządność stwarza atmosferę zaufania, daje pewność, że prawa obywatela będą respektowane, a obowiązki egzekwowane.

Sądy. Zadaniem sądów jest wymierzanie sprawiedliwości. Sądy sąniezawisłe, obejmuje je zasada instancyjności. Przy rozpatrywaniu sprawy i wydawaniu wyroku sędzia jest niezawisły, ma tylko obowiązek przestrzegania prawa. Zasada instancyjności polega na możliwości odwołania się od wydanego orzeczenia do sądu wyższej instancji. W Polsce przyjął się system dwuinstancyjny. Od orzeczenia przysługuje odwołanie tylko do sądu szczebla bezpośrednio wyższego. Sądy dzielą się na sądy powszechne i wojskowe. Najwyższym organem w odniesieniu do wszystkich sądów jest Sąd Najwyższy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>