Portugalia

Portugalia Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania. Dodatkowe szkolenie z zakresu zarządzania szkolą i oświatą. Pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Wyboru dokonuje conselho de escola (gremium odpowie-dzialne za prowa-dzenie szkoły) po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Przez conselho de escola na cztery lata, zatwierdzenie decyzji przez dyrektora regio-nalnego urzędu szkol-nego możliwe po-nowne mianowanie. Realizuje wspólnie podjęte decyzje. Zapewnia realizację uchwał conselho de escola.

Finlandia Kwalifikacje pedago-giczne i dodatkowe kwalifikacje z zakresu zarządzania szkolą. W zasadzie nie wy-maga się doświadcze-nia zawodowego. W zależności od gmi-ny (przez gminną komisję do spraw szkolnictwa łub peł-nomocnika do spraw edukacji z gminnego urzędu szkolnego). W zależności od gminy, okres urzędo-wania jest ustalony na szczeblu gminy. W niektórych szko-łach wybiera nauczy-cieli, w innych jest to zadaniem gminnych władz szkolnych. Kieruje i nadzoruje prowadzenie szkoły.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>