Edukacja w Europie

Edukacja w Europie ma charakter narodowy, regionalny. Odzwierciedla w ten sposób bogactwo systemów i kultur, jest nieodłącznym elementem tożsamości na-leżących do Unii krajów i regionów. Ta różnorodność, która jest wspólnym dobrem Unii, ukazuje nasz kontynent jako ten, w którym systemy oświatowe rozwijały się w specyficznych warunkach społecznych i kulturowych poszczególnych państw, gdzie funkcjonują rozmaite placówki edukacyjne, obowiązują różne zasady naboru do szkół, gdzie nauka rozpoczyna i kończy się w różnym czasie, a przyznane kwalifikacje, tytuły i stopnie odzwierciedlają różnorodność programów nauczania i systemów kształcenia. Przykładem tego może być np. obowiązek szkolny, którego zróżnicowanie pokazuje poniższa tabela:

dalej

Dyrektorzy szkół w Unii Europejskiej

KRAJ Wymagane kwalifikacje i wykształcenie Wymagane doświadczenie zawodowe Procedury kwalifikacyjne Mianowanie Zakres obowiązków i działalności Zarządzanie szkołą

Belgia francuskoję zyczna Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania, bez formal-nego przygotowania na urząd dyrektora. Dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej. Brevet de promotion – dokument potwier-dzający awans po od-powiednich egzami-nach pedagogicznych i administracyjnych. Przez pouvoir orga-nisateur (osoba fi-zyczna lub instytucja odpowiedzialna za szkołę). Zadania koordyna-cyjne na wszystkich szczeblach różne za-kresy działalności w poszczególnych sieciach oświatowych. Odpowiada za zarzą-dzanie szkołą i zadania z tym związane reali-zuje ustawy i rozpo-rządzenia, a także po-lecenia kompetentnych władz szkolnych.

dalej

Drugie stanowisko wprost postuluje rezygnację z Karty

Drugie stanowisko wprost postuluje rezygnację z Karty. Uznaje się ją za szkodliwą, bo jest gorsetem, z którego wyślizgnąć się nie potrafi ani polityka oświatowa, ani działalność związkowa (K Kruszewski „Głos Nauczycielski” nr 47/2003).

Brakuje spojrzenia trzeciego. Czy jest jednak możliwe stworzenie aktu prawnego, któiy uwzględni interes nauczyciela, broniąc go przed niesprawiedliwymi atakami, i równocześnie da możliwość organom prowadzącym kształtowania w sposób racjonalny i społecznie akceptowany polityki oświatowej? Odpowiedź na to pytanie zdecyduje o przyszłości tego aktu prawnego. Czy będzie to ustawa podlegająca ciągłym nowelizacjom, czy może potrzebna będzie nowa ustawa, a może wystarczy odpowiednio sformułowany układ zbiorowy. Wszystkie próby ograniczania praw nauczycieli mianowanych czy dyplomowanych do stałego zatrudniania napotykają na zdecydowany sprzeciw związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Na razie wyłaniają się trzy grupy spraw, co do których nie znaleziono konsensusu. Są to: trwałość stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, wysokość pensum dydaktycznego i płace nauczycielskie. Wszyscy zainteresowani zdają sobie sprawę, że zmiany są konieczne. Oświata w Polsce stoi wobec nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą nasz akces do Unii Europejskiej. Cele strategiczne przyjęte przez UE stawiają przed systemem oświatowym w Polsce i zatrudnionymi nauczycielami nowe, jakościowo wyższe zadania. Wiążące się z tym rozstrzygnięcia będą decydować o kształcie oświaty i wykształceniu społeczeństwa w najbliższych latach. Dyskusja powinna koncentrować się wokół szeregu pytań, z których najważniejsze brzmi: jak postrzegać status zawodowy nauczyciela? Pytanie to można uszczegółowić o kwestie społecznego odbioru awansu nauczyciela, o jego prestiż materialny, budowanie poczucia misji zawodowej, prowadzącej do samoweryfikacji i przyjęcia wysokich norm moralno-zawodowych. Odpowiedź na te pytania to również odpowiedź na pytanie o to, co powinien zawierać akt prawny dotyczący statusu zawodu nauczyciela.

dalej

Do obowiązkowych zadań gminy

Ustawa (art. 5) określa czynności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ich obowiązkowych zadań związanych z edukacją rozdzielając kompetencje między gminę, powiat i województwo.

Do obowiązkowych zadań gminy należy powoływanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi.

dalej

Austria

Austria – szczebel krajów związkowych lub okręgów. – W Danii, Finlandii i Szwecji kompetencje w zakresie zarządzania szkołami przeniesiono na gminy. W Szkocji dyrektor szkoły podlega regionalnym władzom oświatowym.

– W Irlandii dyrektorzy szkół podlegają organowi odpowiedzialnemu za organizację szkoły (w składzie jest założyciel). – W Anglii i Walii dyrektorzy szkół finansowanych przez lokalne władze oświatowe podlegają szkolnym radom nadzorczym.

dalej

Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:

– 1) zapewnia wykwalifikowaną kadrę,

– 2) opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację,

– 3) prowadzi działalność informacyjną i upoM>szechniaproblematykę doskonalenia nauczycieli,

– 4) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a, ust.7, pkt 1-4 USO). Nowy kształt art. 36a ust. 5 upoważnia organ prowadzący tylko do powołania komisji konkursowej. Dopiero minister w drodze rozporządzenia określił regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tiyb pracy komisji konkursowej.

dalej

Organ administracyjny

Wszczęcie postępowania administracyjnego może nastąpić zarówno z urzędu (z inicjatywy samego organu), jak i na wniosek stron. Pierwszą decyzją organu administracyjnego jest stwierdzenie, czy jest organem właściwym do wydania decyzji. Są organy różnych szczebli: wojewódzkie, centralne i każdy z nich ma swój zakres spraw. W kraju działa kilkanaście równorzędnych organów wojewódzkich. Zależnie od tego mówimy o właściwości rzeczowej i właściwości

dalej

Minister właściwy do spraw oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty określa, w drodze rozporządzenia, skład i zasady działania zespołów orzekających, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych, wymagających specjalnych działań wychowawczych i edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych czy w zakładach opieki zdrowotnej.

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

Istnienie związku przyczynowego jest warunkiem odpowiedzialności karnej. Żeby uzyskać wyrok skazujący prokurator musi udowodnić, iż przestępny skutek jest konsekwencją działania sprawcy, że zachodzi tu związek przyczyny i skutku. Jeśli takiego związku nie można się dopatrzeć, sprawca nie ponosi za swój czyn odpowiedzialności.

Większość zjawisk w świecie jest w jakiś sposób powiązana i wzajemnie uwarunkowana, są to jednak zależności dalekie i luźne. W prawie karnym istnienie takiej luźnej zależności między działaniem sprawcy a skutkiem nie wystarcza do przyjęcia istnienia związku przyczynowego. Jeśli na przykład chuligan napadł i pobił podróżnego w drodze na dworzec, wskutek czego ten spóźnił się i skacząc do odjeżdżającego pociągu dostał się pod koła, to sprawcy pobicia nie można oskarżyć o zabójstwo, mimo że niewątpliwie istnieje związek pomiędzy jego działaniem (napaść) a skutkiem (śmierć podróżnego pod pociągiem). Podróżny nie spóźniłby się na dworzec, a więc i nie wskakiwałby do jadącego pociągu, gdyby nie napad, jednak związek między tymi zjawiskami nie jest konieczny, lecz przypadkowy. Konieczny związek przyczynowy zachodzi tylko wtedy, gdy określone działanie z reguły pociąga za sobą dany skutek przestępny.

dalej

Współcześnie w zakres prawa pracy

Uchwaloną konwencję przekazuje się wszystkim państwom członkowskim w celu przedłożenia jej w ciągu roku organowi właściwemu w danym państwie do jej ratyfikacji. W Polsce prawo to przysługuje Prezydentowi RP. O odmowie ratyfikacji rząd danego kraju informuje Dyrektora Generalnego oraz składa sprawozdanie co do sposobu uregulowania spraw będących tematem konwencji. Państwo, które ratyfikowało konwencję ma obowiązek jej stosowania. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 91) ratyfikowana konwencja po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi część krajowego porządku prawnego. Przestrzeganie konwencji MOP podlega kontroli. Państwa ratyfikujące konwencję mają obowiązek składać coroczne sprawozdania o podejmowanych środkach w celu jej realizacji. Prócz konwencji, MOP uchwala także zalecenia. Dotyczy to spraw, które nie dojrzały jeszcze do uregulowania w formie konwencji. Wprawdzie zalecenia nie rodzą zobowiązań międzynarodowych, stanowią jednak dla państw wskazówkę legislacyjną, w jakim kierunku może kształtować się w przyszłości prawo pracy. Dorobek MOP to ponad 180 konwencji i 180 zaleceń. Polska ratyfikowała ponad 80 konwencji.

dalej

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r.

Wprowadzenie ustawą z 18 lutego 2000 r. zapisu o awansie zawodowym nauczycieli zawierało wymóg systematycznego podnoszenia kwalifikacji i rozszerzania kompetencji zawodowych. Jego istota sprowadza się do:

– uznania aktywności nauczyciela podnoszącego swoje kompetencje zawodowe za podstawę uzyskiwania kolejnych szczebli awansu, z czym związana ma być znacząca gratyfikacja finansowa,

dalej

Kancelaria prawna Gdynia – przyjaciel swojego klienta

Kancelaria prawna w Gdyni to przyjaciel swojego klienta.

To oczywiste, że więcej informacji zawsze przekażemy osobie, do której mamy zaufanie. Podobnie jest z placówkami czy firmami...

dalej