AKT ADMINISTRACYJNY

Akt administracyjny to wydawany w postępowaniu administracyjnym jednostronny władczy akt woli organu administracji publicznej, roz-strzygający w całości lub części konkretną sprawę co do istoty, skierowany do oznaczonego adresata.

Akt administracyjny powinien zawierać: a) oznaczenie organu administracyjnego i stron, b) treść decyzji, c) powołanie podstawy prawnej, d) uzasadnienie faktyczne

dalej

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Minister Edukacji Narodowej i Sportu jako minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje i realizuje politykę oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi do spraw funkcjonowania systemu oświaty. Koordynacja i realizacja polityki oświatowej państwa następuje przez określone w Ustawie działania ministra. To on w drodze rozporządzeń określa: ramowe plany nauczania, podstawy programowe wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia ogól- nozawodowego, zawodowego i praktycznej nauki zawodu w poszczególnych profilach i zawodach. Ustala standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Określa warunki i tiyb dopuszczenia programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, warunki i tiyb przyjmowania uczniów do szkól i placówek oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

dalej

Sąd Najwyższy (SN)

Sąd Najwyższy (SN) dzieli się na cztery izby: cywilną karną oraz administracji, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także izbę wojskową. Na czele SN stoi pierwszy prezes SN powoływany spośród sędziów przez Prezydenta RP. Do zadań SN należy: rozpoznawanie rewizji nadzwyczajnych, ustalanie wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej, udzielanie odpowiedzi na pytania prawne. Zadania SN określa ustawa o SN.

dalej

Nowelizacja ustawy z 23 sierpnia 2001 r.

Ustawa ta była już kilkukrotnie nowelizowana i uzupełniana. W ustawie z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektóiych ustaw związanych z funkcjonowaniem ad-ministracji publicznej (DzU nr 12, poz. 136) dopisano, że niepubliczne przedszkola i szkoły otrzymują dotacje w wysokości i na zasadach określonych w art. 90, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty. Zmieniono również w art. 12, ust. 3 zapis, ograniczając do 31 grudnia 2000 r. możliwość otrzymania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne. I tak szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują, a niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadąjące uprawnień szkół publicznych mogą otrzymać dotację od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja ta przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach artystycznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia. W ustawie z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (DzU nr 122, poz. 1312) wydłużono do 31 grudnia 2001 r. termin utrzymywania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne od ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Minister Edu-kacji Narodowej wydał 15 lutego 1999 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (DzU nr 14, poz. 124). Z dniem 1 września 2005 organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt 3, lit. g Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615).

dalej