RADA MINISTR�W

Rada Ministr�w (rz�d) jest organem w�adzy wykonawczej, kt�ry na co dzie� kieruje pa�stwem. Rada Ministr�w prowadzi polityk� wewn�trzn� i zagraniczn�. Stoi na czele ca�ego systemu administracji rz�dowej. Do Rady Ministr�w nale�� decyzje we wszystkich sprawach polityki pa�stwa, kt�rych ustawy nie zastrzeg�y dla Prezydenta, albo innego organu administracji pa�stwowej lub samorz�du terytorialnego. W szczeg�lno�ci Rada Ministr�w: 1) zapewnia wykonanie ustaw,

dalej

Przepisy szczególne Karty

Przepisy szczególne Karty (art. 91a-91d) określają, jakie uprawnienia wynikające z Karty przysługują nauczycielom mianowanym czy dyplomowanym zatrudnionym w urzędach administracji rządowej, kuratoriach, centralnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, jakie uprawnienia ma nauczyciel zatrudniony w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć czy nauczyciel zatrudniony w placówce publicznej i niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną i fizyczną. Określają również zadania i kompetencje rady, wójta, zarządu powiatu i województwa, starosty i marszałka województwa, jeżeli organem pro-wadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

dalej

Program prac stojących przed UE

Program prac stojących przed UE i jej członkami zawarto w trzech celach strategicznych i 13 celach szczegółowych:

– 1. Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w UE wobec nowych zadań rozwoju wiedzy i zmieniających się metod oraz treści nauczania i uczenia się. Jego realizacja wymaga przyjęcia następujących pięciu celów szczegółowych:

dalej

Prawo cywilne

Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi – w danej sprawie – podmiotami prawa.

Prawo cywilne ma charakter majątkowy, ogromna większość regulowanych przez nie stosunków to stosunki majątkowe. Prawo cywilne reguluje stosunki prawne między wszelkimi podmiotami prawa, a więc między osobami fizycznymi, między osobami prawnymi (spółki kapitałowe, spółdzielnie itd.) oraz między osobami fizycznymi a osobami prawnymi.

dalej

NORMY PRAWNE BEZWZGLĘDNIE I WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCE CZ. II

W razie sporu sąd będzie się kierował zawartą umową, całkowicie pomijając normę prawną. Najwięcej norm względnie obowiązujących zawiera prawo cywilne.

Można sobie zadać pytanie: czy normy dyspozytywne, od przestrzegania których łatwo się uchylić, są w ogóle potrzebne? Normy dyspozytywne odgrywają bardzo poważną i pożyteczną rolę. Pozostawiają one stronom swobodę w układaniu stosunków umownych. Gdy inny sposób ułożenia

dalej

Niemcy

Niemcy Kwalifikacje pedago-giczne wymagane na danym szczeblu na-uczania / w szkole da-nego typu. Doświadczenie zawo-dowe i staż pracy na stanowisku kierow-niczym w szkole tego samego typu lub na tym samym szczeblu nauczania, na który ogłoszono konkurs na posadę. Wybór na podstawie kwalifikacji, wiedzy zawodowej i doś-wiadczenia zawo-dowego częściowy udział gminy i korpo-racji odpowiedzialnej za finansowanie lub Schulzkonferertz. Przez Ministerstwo Kultury landu. Odpowiada za wszystkie kwestie dydaktyczno-wycho-wawcze współpracu-je z Lehrerkonferenz i Schulkonferenz. W szkołach publicz-nych odpowiada wspólnie z ministerstwem landu i administracją gminy za wszystkie zadania związane z za-rządzaniem, dba o wy-konywanie uchwał Schulzkonferenz.

dalej

NAJWY�SZA IZBA KONTROLI

Najwy�sza Izba Kontroli zajmuje szczeg�lne miejsce w systemie organ�w pa�stwa – jest naczelnym organem kontroli pa�stwowej i podlega Sejmowi. Podstawowym zadaniem Najwy�szej Izby Kontroli jest kontrolowanie dzia�alno�ci organ�w administracji rz�dowej (rz�d, ministrowie, inne naczelne i centralne organy administracji pa�stwowej), Narodowego Banku Polskiego, pa�stwowych os�b prawnych i inych pa�stwowych jednostek organizacyjnych. Najwy�sza Izba Kontroli mo�e kontrolowa� tak�e – w w�szym zakresie – dzia�alno�� organ�w samorz�du terytorialnego, komunalnych os�b prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych. Wreszcie inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze mog� by� kontrolowane w takim zakresie, w jakim wykonuj� zadania zlecone przez pa�stwo, wykonuj� zam�wienia publiczne na rzecz pa�stwa lub samorz�du terytorialnego, organizuj� lub wykonuj� prace interwencyjne lub roboty publiczne, rozporz�dzaj� mieniem pa�stwowym, korzystuj� z pomocy, gwarancji lub por�czenia pa�stwa oraz wywi�zuj� si� ze zobowi�za� finansowych – przede wszystkim podatkowych – wobec pa�stwa.

dalej

Najistotniejsze zapisy z punktu widzenia polityki oświatowej

Najistotniejsze zapisy z punktu widzenia polityki oświatowej państwa zawarte w art. 1 określają konstytucyjne prawa każdego obywatela do kształcenia się, prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty, utrzymanie bezpiecznych i higieniecznych warunków nauki, wychowania i opieki, otoczenie opieką uczniów niepełnosprawnych i uzdolnionych, przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i wymogów rynku pracy, do rozwijania przedsiębiorczości, aktywności zawodowej w warunkach zrównoważonego rozwoju czy upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie i występujących zagrożeniach.

dalej

Kompetencje Prezydenta

Poza wymienionymi wyżej, Prezydent ma cały szereg dalszych kompetencji, wśród których można wymienić stosowanie prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego, zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu, skracanie kadencji Sejmu i Senatu w przypadkach określonych w konstytucji, zarządzanie referendum, inicjatywę ustawodawczą, podpisywanie lub odmawianie podpisania ustaw, desygnowanie i powoływanie premiera, przyjmowanie dymisji rządu,

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności, jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy taką korzyść osiągnął.

Sąd nie orzeka grzywny, jeżeli dochody sprawcy oraz jego stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca nie uiści grzywny i nie będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji. Środkami karnymi są:

dalej

Elementy prawa dla ekonomistów

Z wnioskiem w sprawach wymienionych wyżej w pkt. 1-5 mogą wystąpić: Prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, 50 posłów, 30 senatorów, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto w sprawach objętych zakresem ich działania z wnioskiem mogą wystąpić Krajowa Rada Sądownictwa, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe władze związków zawodowych, organizacji pracodawców i organizacji zawodowych oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

dalej

Edukacja w Europie

Nasza europejska przygoda, którą rozpoczęliśmy 1 maja 2004 r., wiązać się będzie z uznaniem za własne cele, jakie ministrowie krajów UE i Komisja Europejska przyjęli 14 lutego 2002 r. Ich przyjęcie poprzedzone zostało posiedzeniem Rady Europy skupiającej szefów państw i rządów UE w Lizbonie, w marcu 2000 r.

Uznano wówczas za cel strategiczny osiągnięcie do roku 2010 układu, w którym gospodarka europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie – gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do trwałego wzrostu, tworzącą coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającą większą spójność społeczną. Realizacja tego celu wymaga m.in. modernizacji systemów edukacji.

dalej