Organy Wspólnot Europejskich

Trzeba tu wyjaśnić, że na mocy umów między państwami członkowskimi osobne początkowo organy trzech Wspólnot zostały połączone. W ten sposób wymienione organy sprawują swoje funkcje w odniesieniu do wszystkich Wspólnot. Trzeba też dodać, że sporny jest charakter prawny stosunku między trzema Wspólnotami a Unią Europejską. Według jednego z poglądów utworzenie Unii Europejskiej oznacza połączenie istniejących osobno do chwili wejścia w życie Traktatu z Maastricht (1.11.1993 r.) Wspólnot, tzn. EWG (WE), EWWiS i EWEA

w jedną organizację ponadpaństwową. Według innych Unia Europejska jest tworem in statu nascendi (w trakcie powstawania) i dopiero kształtuje się w oparciu o Wspólnoty. Zależnie od przyjętego poglądu w tej sprawie można mówić o organach Wspólnot, bądź o organach Unii Europejskiej, które są zarazem organami Wspólnot.

Parlament Europejski składa się z 626 deputowanych, jego plenarne posiedzenia odbywają się w Strasburgu. Deputowani nie reprezentują swoich społeczeństw lecz wszystkie społeczeństwa Wspólnoty. Parlament jest wyłaniany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich, przeprowadzanych w poszczególnych krajach członkowskich. Inaczej niż parlamenty krajowe, Parlament Europejski nie ma w zasadzie mocy stanowiącej, a jedynie kompetencje opiniodawcze i kontrolne. Pewne zróżnicowane kompetencje ma także przy tworzeniu aktów prawnych, największe przy powstawaniu budżetu. Niektóre rodzaje aktów, mogące mieć poważne skutki, wymagają zgody Parlamentu Europejskiego (np. przystąpienie nowego państwa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>