Obowiązywanie prawa karnego w przestrzeni

Zależnie od tego kto popełnił przestępstwo oraz gdzie zostało popełnione, polska ustawa karna znajduje lub nie znajduje zastosowania. Poniżej omówione będą pokrótce obowiązujące w tej mierze zasady:

– Polskie przepisy karne stosuje się do wszystkich osób, które popełniły przestępstwo na terytorium Polski oraz na polskim statku wodnym lub powietrznym (art. 5 k.k.). Nie ma tu więc znaczenia obywatelstwo sprawcy. Obywatel obcego państwa, który w czasie pobytu w naszym kraju dopuści się przestępstwa, odpowiada przed polskim sądem na podstawie polskiego kodeksu karnego, tak jak obywatel polski. Nie podlegają polskim przepisom ani orzecznictwu polskich sądów:

– szefowie przedstawicielstw państw obcych uwierzytelnieni w Polsce (np. ambasador, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny),

– osoby należące do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw,

– osoby należące do personelu administracyjnego i technicznego przed-stawicielstw,

– członkowie rodzin wymienionych wyżej osób, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej,

– inne osoby korzystające z immunitetu dyplomatycznego.

W praktyce mogą powstać wątpliwości co do tego, czy przestępstwo popełnione zostało na obszarze Polski. Będzie tak w przypadku, gdy działanie przestępne miało miejsce w innym miejscu, a skutek przestępny w innym (np. sprawca wysyła z Hiszpanii przesyłkę z zatrutą żywnością, która w Polsce powoduje śmierć adresata).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>