Obowiązek uwzględniania interesów uczestników postępowania

Zasada kontroli społecznej znajduje zastosowanie w kilku rozwiązaniach proceduralnych. Jednakże – jak już wyżej wspomniano – żadna z licznych form społecznej kontroli nad działalnością administracji nie odznacza się rzeczywistą skutecznością.

Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego in-teresu stron zmierza do podkreślenia, iż organ administracyjny powinien mieć na uwadze z jednej strony interes społeczny, z drugiej zaś nie wolno mu dopuścić do naruszenia słusznego interesu uczestnika postępowania. Przez słuszny interes należy rozumieć taki interes strony, który nie pozostaje w kolizji z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

Obowiązek uwzględniania interesów uczestników postępowania jest konsekwencją faktu, że administracja istnieje dla obywateli i im powinna służyć. Wyrazem tej zasady są liczne postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego nakładające na organ administracji konkretne obowiązki względem stron, np. obowiązek dbania o to, by strona nie poniosła szkody wskutek nieznajomości prawa, pouczenia o terminach odwołania itd. Poza omówionymi zasadami, mającymi charakter podstawowy, postępowanie administracyjne opiera się na szeregu zasad pomocniczych. Należą do nich:

– zasada odrębności postępowania administracyjnego,

– zasada oficjalności,

– zasada względnej jawności,

– zasada dwuinstancyjności,

– zasada swobodnej oceny dowodów,

– zasada dyspozycyjności,

– zasada prostoty i koncentracji,

– zasada ograniczonego formalizmu,

– zasada trwałości decyzji administracyjnej.

Przebieg postępowania administracyjnego

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>