Nauczyciele mianowani i dyplomowani

Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub obowiązkom wynikającym z zapisu art. 6 Kn. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy każdy nauczyciel może być ukarany karą porządkową w trybie i na zasadach określonych w kodeksie pracy (art. 108 kp).

Specyfiką Karty nauczyciela jest inne niż powszechne potraktowanie uprawnień emerytalnych. Pracę nauczyciela traktuje się jako pracę wykonywaną w szczególnym charakterze, co pozwala na zastosowanie szczególnych uprawnień, tj. obniżenie o pięć lat obowiązującego wieku emerytalnego: kobiet – 55 lat, mężczyzn – 60 lat. Zapis art. 88 Kn. daje możliwość przejścia na emeryturę nauczyciela bez względu na wiek, jeżeli ma on trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, a nauczyciele klas, szkół i placówek specjalnych dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym. Nauczyciele ci mogą, po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy, przejść na emeryturę. Uprawnienia te zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU nr 162, poz. 1118) zlikwidowane będą po dniu 31 grudnia 2006 r., co niewątpliwie pogorszy warunki pracy nauczycieli. Rekom-pensata w postaci zwiększonego kapitału początkowego nie zastąpi dotychczasowych rozwiązań zapisanych w Karcie nauczyciela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>