Minister, osoba prawna czy fizyczna

Niezależnie od tego, czy założycielem jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego, minister, osoba prawna czy fizyczna, podpisuje ona akt założycielski oraz nadaje szkole lub placówce pierwszy statut. Statut to szkolna konstytucja regulująca i normująca życie szkolne. Ustawa określa, co powinien zawierać statut szkoły publicznej (art. 60), a dodatkowo zobowiązała ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych. Przypomnijmy te ustawowe wymagania dotyczące statutu szkoły. Powinien on określać przede wszystkim:

– 1) nazwę, typ szkoły, jej cele i zadania,

– 2) organ prowadzący szkołę,

– 3) organy szkoły oraz ich kompetencje,

– 4) organizację szkoły,

– 5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

– 6) zasady rekrutacji uczniów,

– 7) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły (art. 60, ust. 1 USO).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>