Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Minister Edukacji Narodowej i Sportu jako minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje i realizuje politykę oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi do spraw funkcjonowania systemu oświaty. Koordynacja i realizacja polityki oświatowej państwa następuje przez określone w Ustawie działania ministra. To on w drodze rozporządzeń określa: ramowe plany nauczania, podstawy programowe wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia ogól- nozawodowego, zawodowego i praktycznej nauki zawodu w poszczególnych profilach i zawodach. Ustala standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. Określa warunki i tiyb dopuszczenia programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych, warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, warunki i tiyb przyjmowania uczniów do szkól i placówek oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych.

Ustawa o systemie oświaty w art. 22 omawia najważniejsze zadania Ministra. Biorąc pod uwagę, że Ustawa upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Ministra do wydania 55 rozporządzeń dotyczących różnych elementów działania systemu oświaty, uznać trzeba, że jako naczelny organ administracji oświatowej ma znaczący, jeżeli nie zasadniczy wpływ na realizację zadań stojących przed systemem. Minister ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, jego sprawności i efektywności oraz działań zgodnych z obowiązującym prawem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>