Hiszpania

Hiszpania Formalne potwierdze-nie kwalifikacji peda-gogicznych i ukoń-czenie dodatkowego szkolenia dla dyrek-torów szkól. Pięcioletni staż pracy pedagogicznej i co namniej rok pracy w danej placówce. Odpowiadający za prowadzenie szkoły consejo escolar del centro wybiera dyrektora szkoły na okres czterech lat. Przez administrację za zgodą consejo escolar del centro na okres czterech lat. Podejmuje ostateczne decyzje w sprawach administrowania szkołą, finansów, organizacji procesu dydaktycznego. Ponosi odpowiedzial-ność prawną za szkołę, dba o realizację decyzji podejmowanych na różnych szczeblach władzy.

Francja Urzędnik mianowany kategorii A. Obo-wiązkowe przeszko-lenie. Szkoły podstawowe: co najmniej trzyletni staż pracy pedago-gicznej Szkoły śred-nie: pięcioletni staż pracy pedagogicznej. Szkoły podstawowe: umieszczenie na liście kwalifikacyjnej Szkoły średnie: w drodze konkursu lub z listy kwalifika-cyjnej. Szkoły podstawowe: przez Inspecteur d’Académie (nadzór szkolny) Szkoły średnie: tymczasowe mianowanie na wniosek Recteur d’Académie (dyrektor okręgu nadzoru szkolnego). Szkoły podstawowe: dba o umiejętne pro-wadzenie szkoły i re-alizację przepisów prawnych i admini-stracyjnych. Szkoły średnie: organ wyko-nawczy szkoły przed-stawiciel państwa. Szkoły średnie: odpowiedzialny za sprawne funkcjonowa-nie szkoły przewodni-czy radzie nadzorczej, (conseil d’administra- tion), przygotowuje jej uchwały i je realizuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>