Category Prawo

Nowelizacja ustawy z 23 sierpnia 2001 r.

Ustawa ta była już kilkukrotnie nowelizowana i uzupełniana. W ustawie z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektóiych ustaw związanych z funkcjonowaniem ad-ministracji publicznej (DzU nr 12, poz. 136) dopisano, że niepubliczne przedszkola i szkoły otrzymują dotacje w wysokości i na zasadach określonych w art. 90, ust. 3 Ustawy o systemie oświaty. Zmieniono również w art. 12, ust. 3 zapis, ograniczając do 31 grudnia 2000 r. możliwość otrzymania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne. I tak szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują, a niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadąjące uprawnień szkół publicznych mogą otrzymać dotację od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dotacja ta przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ponoszonych w publicznych szkołach artystycznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia. W ustawie z 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (DzU nr 122, poz. 1312) wydłużono do 31 grudnia 2001 r. termin utrzymywania dotacji przez niepubliczne szkoły artystyczne od ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt 1 ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Minister Edu-kacji Narodowej wydał 15 lutego 1999 r. rozporządzenie w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów (DzU nr 14, poz. 124). Z dniem 1 września 2005 organy prowadzące dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne przekształcą je w szkoły policealne zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt 3, lit. g Ustawy o systemie oświaty (DzU z 2001 r. nr 111, poz. 1194, nr 144, poz. 1615).

dalej