Art. 53, ust. 3 Konstytucji

Art. 53, ust. 3 Konstytucji daje rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wy-chowania i nauczania moralnego oraz religijnego zgodnie z ich przekonaniami. Rodzice, posiadając to prawo, część swoich uprawnień mogą przekazać i przekazują szkole w formie akceptacji programu wychowawczego. Art. 53, ust. 4 określa możliwość prowadzenia przez szkoły lekcji religii.

Art. 70, ust. 1 gwarantuje prawo do nauki {Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa). Państwo poprzez instytucje oświatowe gwarantuje swoim obywatelom, szczególnie młodym, prawo do nauki, oni natomiast, zgodnie z zapisem, obowiązani są do uczestniczenia w tym procesie. Zapis ustępu 1. wiąże prawo do nauki z obowiązkiem jej realizacji. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością (ust. 2). Na ile praktyka odbiega od klarownych zapisów Konstytucji, muszą sobie odpowiedzieć sami czytelnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>