Akty prawa miejscowego – ciąg dalszy

Przedmiotem rozporządzeń są zazwyczaj sprawyo charakterze techniczno-organizacyjnym, albo sprawy szczegółowe, które ze swej istoty wymagają uwzględnienia miejscowych warunków lub częstych zmian w sposobie regulowania. Przepisy prawa miejscowego mogą stanowić również organy administracji niezespolonej (np. kuratorium), sejmik wojewódzki, a na terenie powiatu samorząd powiatowy .

Szczególnym rodzajem prawa miejscowego są rozporządzenia porządkowe. Nie wymagają one upoważnienia zawartego w ustawach szczególnych. W rozporządze-niach porządkowych wojewoda ustanawia – na czas oznaczony – nakazy lub zakazy określonego w nich zachowania się. Wojewoda może wydać rozporządzenie porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli, ochrony mienia lub zapewnienia porządku publicznego. Rozporządzenia porządkowe pozwalają na przykład na zapewnienie porządku z okazji wielkich imprez sportowych, zgromadzeń społecznych, festiwali, wizyt mężów stanu itp. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać za naruszenie ich przepisów kary grzywny, wymierzane na podstawie prawa o wykroczeniach.

Rozporządzenia wykonawcze wojewody wymagają w zasadzie ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wchodzą one w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że same stanowią inaczej. Tylko w przypadkach szczególnych, gdyby zwłoka mogła spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia obywateli, wystarczy wstępne ogłoszenie w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń (plakatów) lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Rozporządzenie wchodzi wówczas w życie natychmiast. Nie zwalnia to jednak od obowiązku późniejszego ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Natomiast rozporządzenia porządkowe ogłaszane są w podany wyżej, uprosz-czony, ale zapewniający szeroką informację sposób i niezwłocznie wchodzą w życie. Jednakże później i one winny być ogłoszone urzędowo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>