Monthly Archives Maj 2015

Przekupstwo

Przekupstwo jest przestępstwem ściśle związanym z omówioną uprzednio sprzedajnością. Jest to niejako to samo przestępstwo oglądane od drugiej strony. Przekupstwa dopuszcza się mianowicie ten, kto urzędnikowi lub innej osobie pełniącej funkcję publiczną wręcza łapówkę (korzyść majątkową lub osobistą albo obietnicę takiej korzyści) w zamian za załatwienie jakiejś sprawy w związku z pełnioną funkcją, np. za udzielenie koncesji na handel alkoholem. Kwalifikowaną formą przekupstwa jest wręczenie łapówki w celu skłonienia osoby pełniącej funkcję publiczną do

dalej

Przemoc lub groźba

Przestępstwa tego dopuszcza się, kto przemocą lub bezprawną groźbą wpływa na urzędowe czynności organu państwowego lub samorządu terytorialnego, a także ten, kto stosuje przemoc lub bezprawną groźbę w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do podjęcia lub zaniechania czynności służbowej, np. zaniechania zatrzymania włamywacza. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Znieważenie funkcjonariusza polega

dalej

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO INSTYTUCJOM PAŃSTWOWYM I SAMORZĄDOWYM

Jeśli sprawca w okresie wymaganym do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo i został za nie skazany na karę pozbawienia wolności, okres ten rozpoczyna się od początku i biegnie wspólnie dla obu przestępstw.

W ten sposób zatarcie poprzednich skazań może nastąpić dopiero wówczas, gdy ulega zatarciu ostatnie skazanie. W przypadku osób powracających wielokrotnie do przestępstwa umożliwia to sądowi prawidłową ocenę sylwetki

dalej

Usiłowanie

Usiłowanie polega na tym, że sprawca w zamiarze popełnienia przestępstwa, swoim zachowwaniem (działaniem lub zaniechaniem) bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

Brak rezultatu stanowi istotę usiłowania. Obojętna jest przyczyna, dla której przestępne działanie nie zostało uwieńczone powodzeniem. Usiłowania dopuszcza się sprawca, który strzela do człowieka, ale nie trafia, w trakcie włamywania się zostaje

dalej

Podżeganie

Podżeganie polega na nakłanianiu innej osoby do popełnienia określonego przestępstwa. Istotą podżegania jest budzenie i umacnianie woli popełnienia czynu zabronionego. Podżeganie występuje zazwyczaj w formie ustnej namowy, ale może też przybrać inną postać. W określonej sytuacji pewne gesty mogą być równie wymowne jak słowa. Za podżeganie sąd uzna więc każde zachowanie, mające skłonić drugą osobę do popełnienia przestępstwa.

Podżegacz ponosi odpowiedzialność w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Oznacza to, że podżegacz odpowiada tak

dalej

Rozpatrywanie pilnych projektów ustaw

Głosowanie odbywa się w ustalonym przez regulamin sejmowy porządku: najpierw przeprowadza się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości – jeśli taki wniosek został zgłoszony, później nad poszczególnymi poprawkami, wreszcie nad całym projektem.

Aby Sejm mógł przystąpić do głosowania nad projektem ustawy niezbędna jest obecność ustalonej liczby posłów, czyli quorum. Quorumwymagane przy uchwalaniu ustawy wynosi połowę

dalej

Czytania projektu ustawy

Pierwsze czytanie projektu odbywa się w zasadzie na posiedzeniu właściwej komisji. Tylko projekty ustaw dotyczące spraw fundamentalnych (zmiana konstytucji, prawa i wolności oraz obowiązki obywatelskie, budżet, podatki, wybory, projekty kodeksów i in.) przechodzą pierwsze czytanie na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy oraz

dalej

Proces uchwalania ustaw

Nasze ustawodawstwo nie zna żadnej kategorii spraw wyłączonych spod kompetencji Sejmu i powierzonych np. rządowi lub innemu organowi wykonawczemu, jak to ma miejsce w niektórych państwach.

Proces uchwalania ustawy jest uregulowany przepisami konstytucyjnymi i regulaminów Sejmu i Senatu oraz praktyką konstytucyjną. Proces ten jest dość skomplikowany i składa się z szeregu etapów.

Proces uchwalania ustaw rozpoczyna się od skorzystania

dalej

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości składa się z 15 sędziów, powoływanych na 6 lat przez Radę Unii Europejskiej. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg. Sędzią może być tylko obywatel państwa-członka Unii. Częścią Trybunału jest tak zwany Sąd I Instancji, osobno powołany dla odciążenia Trybunału. Sędziowie wybierają ze swego grona przewodniczącego. Podstawowym zadaniem Trybunału Sprawiedliwości jest zagwarantowanie przestrzeganie prawa

dalej

Komisja Europejska

System ważenia głosów polega na tym, że piętnastu obecnych członków Unii Europejskiej dysponuje łącznie 87 głosami, które jednak są nierówno rozdzielone, zależnie od wielkości i znaczenia państwa, zwłaszcza jego potencjału demograficz

nego (np. Francja 10, Hiszpania 8, Holandia 5, Dania 3, Luksemburg 2). Kwalifi-kowana większość głosów wynosi 62 głosy, co uniemożliwia dużym państwom przegłosowanie małych i również tym ostatnim zapewnia odpowiedni wpływ na podejmowanie decyzji.

Komisja Europejska jest obrazowo nazywana rządem Wspólnot

dalej

Zalecenia i opinie

Decyzja skierowana do państwa ma zazwyczaj również cechy dyrektywy, ponieważ dotyczy wprawdzie konkretnego przypadku, ale jej wykonanie wymaga najczęściej zmian w prawie wewnętrznym. Osoby fizyczne i prawne mogą zaskarżać decyzje do Trybunału Sprawiedliwości. Decyzje wydawane przez Radę lub Komisję Europejską mogą nakładać na adresata zobowiązania pieniężne, podlegające wykonaniu w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Nie dotyczy to decyzji

dalej

Czym jest dyrektywa?

Dyrektywa jest źródłem prawa nie mającym odpowiednika w polskim prawie wewnętrznym, podobnie zresztą jak w prawie wewnętrznym państw członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywy skierowane są wyłącznie do państw członkowskich, które zobowiązane są do wydania przepisów wewnętrznych, odpowiadających treści dyrektywy. Mamy tu więc do czynienia z dwustopniowym procesem stanowienia prawa. Dyrektywa wiąże państwo tylko co do celu, jaki należy

dalej