Monthly Archives Marzec 2015

ZBIEG PRZEPISÓW USTAWY

Od zbiegu przestępstw, o którym była mowa poprzednio, należy odróżnić zbieg przepisów ustawy (art. 11 k.k.). Zbieg przepisów ustawy ma miejsce wtedy, gdy czyn wyczerpuje jednocześnie znamiona kilku przestępstw. Tak jest na przykład w razie gwałtu dokonanego na osobie pozostającej w bliskim pokrewieństwie. Zbiega się tu przepis art. 197 § 1 k.k. („Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”) oraz przepis art. 201 k.k. („Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposobią] ącego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”).

dalej

ZASADA TRÓJPODZIAŁU WŁADZ

Współczesne wysoko rozwinięte państwa opierają strukturę i funkcjonowanie swych organów na tzw. zasadzie trójpodziału władz. Jej twórcą i głosicielem był w XVIII wieku francuski prawnik i filozof Charles Louis de Secondât, Baron de la Brede et de la Montesquieu, nazywany krócej Charles Louis Montesquieu, a znany przede wszystkim pod zlatynizowanym nazwiskiem Monteskiusza.

dalej

Organizacja i zadania sądów powszechnych

Sądy powszechne są podstawowym rodzajem sądów ze względu na ilość i wagę rozstrzyganych spraw. Rola i znaczenie sądów powszechnych każą w nich widzieć najważniejsze ogniwo systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Do sądów powszechnych należą:

– sądy rejonowe,

– sądy okręgowe,

– sądy apelacyjne.

Zwierzchni nadzór nad sądami powszechnymi sprawuje Sąd Najwyższy. Jak już wspomniano, ustawa nie wylicza zadań sądów powszechnych. Należą do nich wszystkie sprawy, których przepisy nie przekazały innym organom wymiaru sprawiedliwości. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje ogromną większość spraw rozstrzyganych przez organy wymiaru sprawiedliwości.

dalej

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne to zespół norm regulujących podstawowe urządzenia ustroju państwa. W prawie konstytucyjnym unormowane są w szczególności główne zasady ustrojowe, struktura i kompetencje aparatu państwowego oraz najważniejszych organów państwowych, podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli oraz zasady wyboru do organów przedstawicielskich. Prawo konstytucyjne określa na przykład organizację i funkcjonowanie organów ustawodawczych i administracji państwowej, organizację wymiaru sprawiedliwości, kontroli państwowej, formę państwa (jednolite czy federalne) itd.

dalej

WINA

Wina jest jednym z niezbędnych elementów przestępstwa. Nie jest więc przestępstwem taki czyn, który odpowiada wprawdzie opisowi zamieszczonemu w jednym z przepisów kodeksu karnego, ale popełniony został w sposób niezawiniony. Bez winy nie ma przestępstwa. Poprawne zdefiniowanie winy natrafia na trudności.

Na ogół przez winę rozumie się określony psychicznie stosunek sprawcy do popełnionego czynu. Wina jest więc, w przeciwieństwie do pozostałych cech przestępstwa, cechą subiektywną, związaną z psychiką sprawcy.

dalej

STOSUNEK PRAWNY

Między żyjącymi gromadnie ludźmi dochodzi nieustannie do kontaktów. Ludzie nawiązują znajomości i przyjaźnie, świadczą sobie usługi , łączy ich członkostwo jednego klubu sportowego, jazda w jednym wagonie, nawet czekanie w jednej kolejce. Człowiek w swoim powszednim dniu wiele razy styka się z ludźmi, a także instytucjami, przedsiębiorstwami itd. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi.

dalej

Trybunał Stanu

Trybunał Stanu został powołany do określania tak zwanej odpowiedzialno-ści konstytucyjnej osób zajmujących najwyższe stanowiska państwowe. Jest on organem ściśle związanym z Sejmem, przez niego powoływanym i podejmującym czynności sądowe na jego zlecenie. W zakresie orzekania Trybunał Stanu jest niezawisły i podlega tylko ustawie.

Odpowiedzialność konstytucyjna obejmuje czyny sprzeczne z prawem, ale nie będące przestępstwami, nie jest to więc odpowiedzialność karna. Odpowiedzialność konstytucyjną pociąga za sobą czyn, którym sprawca (np. minister) w zakresie swego urzędowania albo w związku z zajmowanym stanowiskiem w sposób zawiniony naruszył konstytucję lub inną ustawę.

dalej