Uprawnienia szkoły publicznej

Uprawnienia szkoły publicznej mogą być cofnięte przez organ, który je nadał, jeżeli w trybie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty stwierdzono niespełnienie warunków określonych w Ustawie. W przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum jest to równoznaczne z ich likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała się ostateczna.

dalej

Struktura administracji szkolnej

– W ośmiu państwach członkowskich UE dyrektorzy podlegają bezpośrednio ministerstwu edukacji: Niemcy – Ministerstwom Kultury w landach, Hiszpania – władzom oświatowym na szczeblu autonomicznych prowincji, Francja, Włochy, Luksemburg – Ministerstwu Edukacji.

W ramach „zdekoncentrowanej” administracji ministerstwo przekazało część uprawnień niższemu szczeblowi, i tak: Grecja – prefekturom, Portugalia – władzom regionalnym nadzorującym szkoły,

dalej

Ochrona pracy

Podstawowe zasady prawa pracy zawarte w rozdziale II kp. w sposób jednoznaczny określają te elementy prawa pracy, które służyć mają ochronie pracy rozumianej jako świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa (Słownikjęzyka polskiego, tom drugi, PWN, 1992 r.).

dalej

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o

Często w umowach przy określeniu warunków płacowych wspomina się o premiach i nagrodach. Jeżeli warunki wypłat dodatkowych określono w regulaminie płacowym, to mamy do czynienia z premią. Pracownik ją otrzymuje, jeżeli spełnił zawarte w regulaminie warunki. Jeżeli nie ustalono żadnych warunków, a decyzję pozostawiono pracodawcy, mamy do czynienia z nagrodą.

dalej

Wybór Prezesa Rady Ministrów

Etap drugi: inicjatywa w sprawie powo�ania rz�du przechodzi w r�ce Sejmu. W ci�gu 14 dni Sejm wybiera Prezesa Rady Ministr�w i proponowany przez niego sk�ad rz�du. Wymaga to uchwa�y podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w. Je�eli rz�d w tym trybie zostanie przez Sejm wybrany, Prezydent jest zobowi�zany go

dalej

W przedszkolach i szkołach podstawowych

W przedszkolach i szkołach podstawowych, w publicznych poradniach psy-chologiczno-pedagogicznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspo- magania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, czy też zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydają zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

dalej

W Irlandii Północnej dyrektorzy szkół podlegają lokalnym władzom

– W Irlandii Północnej dyrektorzy szkół podlegają lokalnym władzom oświatowym albo szkolnym radom nadzorczym. W Belgii istnieją trzy oddzielne sieci edukacyjne zarządzane przez państwo, prowincję i gminę lub założyciela szkoły.

– W Holandii dyrektorzy szkół podlegają miastu/gminie albo instytucji, która jest założycielem szkoły. Kompetencje dotyczące zarządzania szkołami można wyodrębnić w trzech modelach:

dalej

Uczniowie

Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w określonym przez Ustawę trybie, mogą na podstawie art. 69 Ustawy skorzystać z propozycji Ochotniczych Hufców Pracy. Umożliwiają one młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego lub gimnazjalnego.

dalej

Uchwala może być przyjęta i ogłoszona

Uchwala może być przyjęta i ogłoszona tylko przez organy kolegialne, m.in. przez Sejm RP, Radę Ministrów, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uchwały mogą ale nie muszą być źródłem prawa. Mogą być wydawane na podstawie ustaw albo bez upoważnienia ustawowego. Uchwały nie mogą naruszać obowiązujących ustaw. Publikowane są w Monitorze Polskim lub dziennikach urzędowych poszczególnych województw.

dalej

Skargi i wnioski

Skargi są środkiem nadzoru społecznego nad działalnością organów administracji państwowej. Do złożenia skargi na działalność organu lub wniosku zmierzającego do usprawnienia tej działalności uprawniony jest każdy obywatel, instytucja itd. Złożenie skargi lub wniosku nakłada na organ obowiązek zbadania sprawy i udzielenia w odpowiednim czasie odpowiedzi. Załatwianie skarg i wniosków uregulowane jest specjalnymi przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

dalej

Sejm w ustawie określa

Ustawa po uchwaleniu zostaje przekazana do senatu, który w ciągu miesiąca może ją przyjąć, odrzucić lub wnieść do niej poprawki. W dwóch ostatnich przypadkach ustawa wraca do sejmu, który może odrzucić veto senatu bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosujących posłów). Przyjęta przez sejm i senat ustawa trafia do Prezydenta RP. Prezydent może odmówić podpisania ustawy i w ciągu 21 dni zwrócić ją sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Odrzucenie sprzeciwu Prezydenta RP wymaga ponownego jej uchwalenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby posłów. Po uchwaleniu ustawy Prezydent RP niezwłocznie ją podpisuje. Może też zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP premier zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Ustawa może wejść w życie dopiero po jej opublikowaniu w DzU.

dalej

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej jest podstawowym, decyzyjnym organem Unii. Jej głównym zadaniem jest koordynowanie polityki gospodarczej państw członkowskich, a także podejmowanie decyzji w takim zakresie, w jakim jest do tego upoważniona traktatami. Rada składa się z przedstawicieli rządów państw członkowskich w randze ministrów, desygnowanych przez państwa, po jednym z każdego państwa. Nie mogą oni być zastąpieni przez inne osoby, np.

dalej